Thông Báo Quý Cổ Đông

Thông Báo Quý Cổ Đông

Thông Báo Quý Cổ Đông
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cho năm tài chính 2016
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc cho năm tài chính 2016 kèm theo Báo cáo kiểm toán độc lập
Giải đáp với cổ đông về việc chỉ định thay công ty kiểm toán mới

Giải đáp với cổ đông về việc chỉ định thay công ty kiểm toán mới

Gần đây, ban quan hệ cổ đông công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc có nhận được thông tin của một số quý cổ đông vừa qua hỏi về việc HKB thay đổi Công ty kiểm toán mới. Thay mặt Ban quan hệ cổ đông, chúng tôi xin phúc đáp như sau
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK và SGDCK

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK và SGDCK

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK và SGDCK
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 của văn phòng tổng công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 của văn phòng tổng công ty

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016 của văn phòng tổng công ty
Công văn xin gia hạn báo cáo tài chính

Công văn xin gia hạn báo cáo tài chính

Công văn xin gia hạn báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016