Công văn số 14/HKB-CV ngày 30/3/2023 giải trình lợi nhuận năm 2022 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2022
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4.2022
Công văn số 01/2023/CV-HKB ngày 10/1/2023 giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước
Công văn số 52/2022/CV-HKB ngày 17/10/2022 giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2022
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3.2022