Công văn số 35/2023/CV-HKB ngày 17/7/2023 giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2023 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2.2023
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2023
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 1.2023
Công văn số 20/2023/CV-HKB giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước
Công văn số 14/HKB-CV ngày 30/3/2023 giải trình lợi nhuận năm 2022 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã kiểm toán