Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét tại ngày 30/6/2022
Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2022 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2022
Công văn số 38/2022/CV-HKB giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II-2022 so với cùng kỳ năm trước
Công văn số 17/CV-HKB/2022 giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022
Báo cáo tài chỉnh tổng hợp quý I/2022