Công văn số 15/HKB-CV giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2021 so với cùng kỳ năm trước và ý kiến từ chối của kiểm toán
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021
Báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2021
Công văn số 04//CV-HKB/2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2021
Công văn số 57/CV-HKB/2021 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3.2021 so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2021
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3.2021